Välkommen till kommunens officiella anslagstavla

Fr o m 1 januari 2018 har anslagstavlan i kommunhusets reception ersatts av denna digitala anslagstavla.

Nästa sammanträde
Kommunfullmäktige

Datum: 2019-06-18
    
Tid: kl. 18:00  
    
Plats: Mälarökyrkan  
    
Föredragningslista:  
    
1.Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 - 2030 (KS19/79)
2.Samlad måltidsorganisation för Ekerö kommun (KS19/97)
3.Revidering av KFS 14:1 - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS10/48)
4.Personalpolicy KFS 05:1 (KS12/210)
5.Revidering av Ekerövatten AB:s bolagsordning (KS19/119)
6.Barnkonventionen blir lag (KS19/108)
7.Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (KS19/94)
8.Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KS19/9)
9.Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 (KS19/11)
10.Motionssvar - Överföra Ekerö kommuns verksamhetslokaler till Ekerö Bostäder AB (KS18/127)
11.Motionssvar - Införande av ”Skräpdykets dag” (KS18/128)
12.Motionssvar- Inför ungdomsbostäder inom ramen för Ekerö Bostäder AB (KS18/126)
13.Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 – 1:a redovisningen (KS19/110)
14.Interpellationssvar - Buss på Slagstafärjan (KS19/18)
15.Avsägelser 2019 (KS19/6)
16.Valärenden 2019 (KS19/7)
17.Val av ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening (KS19/122)
18.Frågor (KS19/16)
19.Nya motioner för remittering (KS19/17)
20.Nya interpellationer för remittering  (KS19/18)
21.Anmälningar för kännedom   

Länk till kungörelsen

Anslagsbevis för
justerade protokoll 

Socialnämndens individutskott

Sammanträdesdag:
Måndagen den 12 augusti 2019

Protokollet omfattar §§ 119-123

Datum för tillkännagivandet:
Måndagen den 12 augusti 2019

Överklagas senast:
Tisdagen den 3 september  2019

Länk till anslagsbevis

Kungörelser och tillkännagivanden

Kungörelse om samråd
Detaljplan för Träkvista torg (Träkvista 27:1 m fl i Ekerö kommun, Stockholms län).

Länk till kungörelsen
____________________

Överförmyndarens telefon-
och expeditionstid


Måndag - fredag kl. 09:00 - 11:00
Telefonnummer 08 - 124 57 150

Övrig tid efter överenskommelse.

Nås även på of@ekero.se.
____________________

Kungörelse angående flytt av fordon, anslaget 2019-08-19

Ekerö kommun har i enighet med lag och förordning om flyttning av fordon, flyttat fordon till särskild uppställningsplats. Se kungörelse i länk nedan.

Länk till kungörelse
____________________

Kungörelse angående flytt den preliminära rösträkningen 2019-05-29

Valnämndens preliminära rösträkning äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Debatten onsdagen den 29 maj med början kl 09.00.

Göran Löfgren
Ordförande